رضایت سنجی مشتریان

رضایتمندی مشتری، به نوع فعالیت تجاری سازمان یا موقعیت سازمان در بازار بستگی ندارد، بلکه به توانایی و قابلیت سازمان در تأمین کیفیت مورد انتظار مشتری بستگی دارد. با توجه به اهمیت حیاتی کسب رضایت مشتریان در بازارهای رقابتی، لازم است به طور دائمی مدیران سازمان ها از میزان رضایت مشتریان خود آگاه باشند تا در صورت وجود فاصله بین کیفیت محصولات و خدمات ارائه شده با انتظارات مشتریان، نسبت به بهبود شرایط، اقدامات متقضی انجام شود.

گروه نیک بین با توجه به وجود این نیاز در سازمان ها، به کمک مدل های شناخته شده ارزیابی رضایت مشتریان، سازمان ها را از وضعیت میزان رضایت و نظر مشتریان نسبت به محصولات و خدمات آنان آگاه و همچنین به منظور بهبود و افزایش رضایت مشتریان، راهکارهای بهبود را نیز ارائه می کند.